Aktuality


27. 9. 2018

Pod záštitou výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP naše pracoviště zorganizovalo ustanovující setkání pracovní skupiny Náhlá srdeční smrt, jejímž posláním je harmonizace diagnostických postupů u případů náhlého úmrtí z kardiovaskulárních příčin u jedinců do 40 let věku a rozvoj mezioborové spolupráce zaměřené na související primární prevenci včetně genetického a klinického vyšetřování osob v potencionálním riziku. Kolokvia se v Lékařském domě v Praze zúčastnilo celkem 11 pozvaných specialistů z oborů kardiologie, klinická genetika, pediatrie a soudní lékařství.
 


21. 9. 2018

Dne 18. 9. 2018 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil XVI. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové.
V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními na téma samovznícení lidského těla, statistiky dopravních nehod v Královéhradeckém kraji ve vybraných obdobích, forenzního významu žaludku coby orgánu, dvojnásobného úmrtí při saunování, úmrtí osob bez domova a úmrtí za použití neobvyklých střelných zbraní.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: Mgr. Vladimír Dzuro, vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu pro zločiny v bývalé Jugoslávii, se sdělením na téma vyšetřování vraždy chorvatských válečných zajatců srbskými paravojenskými jednotkami v obci Ovčara nedaleko Vukovaru, a dále Mgr. Martin Mžik, toxikolog Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN HK, s prezentací principů toxikologického vyšetřování, laboratorního zázemí a vyšetřovacích metod používaných v rámci rutinní praxe. Posluchače úvodním slovem přivítal ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., závěrečné slovo držel prof. MUDr. Oldřich Fryc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství v Ženevě.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma ozdobné tetováže, významu CT vyšetření v běžném pitevním provozu, úrazů zemědělskými stroji, druhů pitev a toxikologického zázemí ÚKBD FN HK.
Přednáškového dne se zúčastnilo přes 250 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci finančně rovným dílem podpořily Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
14. 9. 2018
Mezinárodní autorský kolektiv (Švýcarsko - Francie - Polsko - Česká republika) se senior autorskou participací našeho pracoviště publikoval v prestižním americkém časopise Journal of Forensic Sciences (IF 1,184) odborný příspěvek zaměřený na význam sekčního nálezu plic pro diagnostiku celkového prochlazení organizmu - Letter to editor - Pulmonary Edema and Pink Markings on the Lungs in Hypothermia

Letter to the EditorPulmonary Edema and Pink Markings
on the Lungs in HypothermiaLetter to the EditorPulmonary Edema and Pink Markings
on the Lungs in Hypothermia
 

 


27. 8. 2018

Časopis Soudní lékařství uveřejnil rozhovor s nestorem české kriminalistiky a emeritním vyšetřovatelem 1. oddělení vražd v Praze plk. Mgr. Jiřím Markovičem. Rozhovor v šumavských Prášilech zprostředkovali a pro publikování zaznamenali lékaři našeho pracoviště - prim. MUDr. Miroslav Šafr a MUDr. Michaela Ublová, Ph.D.30. 7. 2018

Prestižní americký časopis Journal of Forensic Sciences (IF 1,184) publikoval příspěvek lékařů našeho ústavu věnovaný neobvyklému případu kombinované sebevraždy s použitím expanzní pistole – An Unplanned Complex Suicide by Multiple Blank Cartridge Gunshots and Cutting.


28. 7. 2018
Ve dnech 16. až 27. 7. proběhla v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové dvoutýdenní specializační odborná stáž, jíž se zúčastnilo celkem šest frekventantů z 5 soudnělékařských pracovišť. Stáž byla zaměřena na vybrané soudnělékařské okruhy, které vycházejí z dlouhodobého odborného zaměření královéhradeckého pracoviště (koncepce soudnělékařské služby, asfyxie, utopení a nález mrtvého těla ve vodě, střelná poranění, úraz elektrickým proudem, forenzní alkohologie, forenzní sérologie, forenzní radiologie a další). V průběhu stáže probíhaly obhajoby cvičných soudnělékařských znaleckých posudků v simulované soudní síni.
9. 7. 2018

Mezioborový autorský tým pod vedením lékařů z našeho pracoviště publikoval v prestižním časopise Forensic Science International (IF 1,974) state-of-art příspěvek zaměřený na problematiku zlomenin jazylky a hrtanových chrupavek u oběšení – Laryngohyoid Fractures in Suicidal Hanging: A Prospective Autopsy Study with an Updated Review and Critical Appraisal. Na příspěvku spolupracovali kolegové z Ústavu soudního lékařství JSL UK a UN v Martině, Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Plzni a Ústavu antropologie PřF MU v Brně.
 


12. 6. 2018

Ve dnech 11. a 12. června doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, reprezentoval Českou republiku v rámci evropského projektu JUSTeU na mezinárodním workshopu věnovaném problematice standardizace postupů pro klinické forenzní vyšetřování obětí fyzického násilí v rakouském Grazu. Workshopu se účastnili pozvaní přední odborníci z Rakouska, Německa, Itálie, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Irska, Portugalska a Lucemburska. Na projektu JUSTeU participuje celkem pět univerzitních ústavů soudního lékařství z Rakouska, Německa a České republiky (Graz, Hannover, Heidelberg, Brescia, Hradec Králové). Partnerem projektu pro související legislativní otázky je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
 


22. 5. 2018

Odborná asistentka a sekundární lékařka našeho pracoviště MUDr. Michaela Ublová úspěšně ukončila studium doktorského studijního programu Patologická anatomie a soudní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě úspěšné obhajoby dizertační práce "Intoxikace oxidem uhelnatým. Vývoj a současný trend smrtelných otrav oxidem uhelnatým" ji byl udělen akademický titul doktor ve zkratce Ph.D.
 


4. 5. 2018

Dne 18. 9. 2018 se uskuteční XVI. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení.
Propozice včetně doplňujících informací jsou uvedeny v samostatné sekci.
13. 12. 2017
PF 2018

12. 12. 2017
Uvedení a křest knihy ADVOKÁTI MRTVÝCH Rozhovory se soudními lékaři

Dne 7. 12. 2017 proběhlo ve Výukovém centru Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové slavnostní představení knihy ADVOKÁTI MRTVÝCH - Rozhovory se soudními lékaři. Akce se zúčastnilo více než 70 hostů z řad odborné i laické veřejnosti. Z narátorů knihy byli přítomni prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., MUDr. Olga Císařová, MUDr. Jaromír Hrubecký, MUDr. Josef Pleskot, MUDr. Petr Lacina a předseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie doc. MUDr. František Vorel, CSc.


5. 12. 2017
Pod autorským a editorským vedením PhDr. Pavla Nečase, Ph.D. z Ústavu jazyků Lékařské fakulty v Hradci Králové a doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA, přednosty Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové vyšla v nakladatelství Galén kniha ADVOKÁTI MRTVÝCH Rozhovory se soudními lékaři. Kniha obsahuje dvacet jedna rozhovorů s českými, moravskými a slovenskými soudními lékaři a lékařkami. Rozhovor poskytli Jiřina Bauerová, Ivan Bouška, Olga Císařová, Michal Dogoši, Ivana Dvořáčková, Oldřich Fryc, Miroslav Hirt, Jaromír Hrubecký, Tatiana Hulejová, Přemysl Klír, Josef Korbička, Pavel Kubišta, Helena Kvapilová, Petr Lacina, Svatopluk Loyka, Alexander Pilin, Josef Pleskot, Vladimír Porubský, Jiří Štefan, František Vorel sen. a František Vorel jun. Kniha tak zachycuje myšlenky, vzpomínky, zkušenosti a názory starší generace reprezentantů oboru, který je obestřen různými klamnými představami, ba někdy i mylně zaměňován či směšován s patologií. Hodnota knihy spočívá především v osobních poznatcích vázaných na ústní sdělení odborníků působících v dané době.

Slavnostní uvedení knihy proběhne dne 7. 12. 2017 v 17 hodin ve Výukovém centru Lékařské Fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.


 


25. 9. 2017

Dne 19. 9. 2017 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil jubilejní XV. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové.
V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními zaměřenými na téma hodnocení střelných poranění z pohledu CT vyšetření, diagnostického potenciálu pitvy, fenomenologie sebevražd dětí a dospívajících, kasuistického sdělení, krevních stop na místě činu, resuscitačních artefaktů a poranění psy.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze, se sdělením na téma Podněty policejních orgánů a činnost státního zástupce při úkonech zasahujících do základních práv jedince, a dále prof. MUDr. Oldřich Fryc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství v Ženevě, se sdělením na téma Spolupráce soudního lékaře s policií.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma vývoje posmrtných změn v čase, morfologického obrazu ischemických změn myokardu a úrazu elektrickým proudem o vysokém napětí.
Přednáškového dne se zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci stejně jako v minulých letech finančně podpořila Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.
1. 8. 2017
Ve dnech 17. 7. – 28. 7. proběhla v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové dvoutýdenní předatestační stáž, jíž se zúčastnilo celkem šest lékařek ze tří soudnělékařských ústavů (Praha, Brno, Hradec Králové). Stáž byla zaměřena na vybrané soudnělékařské okruhy, které vychází z dlouhodobého odborného zaměření královéhradeckého pracoviště (koncepce soudnělékařské služby, určování doby smrti v časné postmortální periodě, střelná poranění, dušení, utonutí a nález mrtvého těla ve vodě, úraz elektrickým proudem, forenzní alkohologie a další). V průběhu stáže byly navíc demonstrovány četné tematické kazuistiky, zajímavé pitevní nálezy, možnosti zobrazovacích metod v soudnělékařské diagnostice (skiagrafie, skiaskopie, PMCT, statická PMCTA) a probíhaly cvičné obhajoby znaleckých posudků z odvětví soudní lékařství v simulované soudní síni.
21. 4. 2017

Dne 19. 9. 2017 se uskuteční XV. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení.
Propozice včetně doplňujících informací jsou uvedeny v samostatné sekci.
23. 2. 2017
Pitva: historie poznávání lidského těla

V nakladatelství Galén právě vychází další knižní počin královéhradecké patologické a soudnělékařské školy věnovaný pitvě a historii poznávání lidského tělu v běhu dějin anatomie, patologie a soudního lékařství.

Z anotace knihy: "Jedno z prvních úsloví, se kterým se setká každý student medicíny, praví: Mrtví učí živé. Medicína v dnešní době využívá řadu nových technologií, intervenčních a zobrazovacích metod, robotické operace, molekulární testy atp. Přesto zůstává jedním z nejúčinnějších nástrojů poznání a poučení pro lékaře pitva, která je starší než většina operačních výkonů. V historii medicíny neposkytlo generacím lékařů více poznatků pro pochopení stavby a funkce lidského těla ve zdraví i nemoci než právě pitvy.  Ty se po staletí zásadně nezměnily a jsou stále "živým mostem" mezi dávnou minulostí a dneškem. Tato populárně naučná kniha tří lékařů, nabízí procházku historií poznávání lidského těla. Je určena široké čtenářské veřejnosti, která hledá informace a poučení a tématu dnešní době poněkud nepohodlném a odsouvaném, nicméně dotýkajícím se s neodvratitelnou jistotou v nějaké podobě každého člověka."

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
www.uslhk.cz » Aktuality