Výuka a zkouška


ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ 2023/2024

Anotace:
Smrt, List o prohlídce zemřelého, posmrtné změny, pitva, identifikace, úrazové změny, úmrtí z chorobných příčin, střelná poranění, dopravní úraz, krevní stopy, alkohol, náhlá smrt, násilná smrt, náhlá smrt kojence, intoxikace, dušení, strangulace, utopení, laboratorní metody.


Vstupní podmínky:

Prerekvizity nejsou dány. 

Výstupy:
1. Student získá základní teoretické znalosti ze soudního lékařství včetně jejich aplikace na případech z praxe.
2. Student bude seznámen se základními obrazovými soudnělékařskými nálezy prezentovanými zejména na široké škále odborných fotografií.
3. Student absolvuje demonstrační pitvu na pitevním sále, kde mu budou prezentovány základní soudnělékařské nálezy prakticky.
4. Student bude po absolvování výuky schopen provést základní matematické výpočty týkající se forenzní alkohologie.

Požadavky ke zkoušce/zápočtu:
Výuky se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří mají předmět zapsaný v SIS LF UK v Hradci Králové.

Výuka bude probíhat ve výukové místnosti budovy Ústavu soudního lékařství v areálu Fakultní nemocnice (budova 5/1).

V případě jakékoliv změny formy výuky vyplývající ze změny aktuální epidemiologické situace budete emailem informováni v co nejkratší době. 

Praktická cvičení:
Posluchač má povolenu jednu absenci na praktických cvičeních, která jsou povinná. Na začátku každého praktického cvičení je prezence ověřována příslušným vyučujícím, její zpětné potvrzování není možné. Případné neodůvodněné pozdní příchody na praktická cvičení nebudou akceptovány.
V případě většího počtu absencí je student povinen vypracovat odbornou přehledovou práci na zadané soudnělékařské téma, a to v rozsahu 5–12 stran (písmo Times New Roman, vel. 12, řádkování 2). Práce by měla splňovat základní pravidla odborné přehledové práce včetně případných citací.  Práce musí být odevzdána tajemníkovi ústavu minimálně 10 dní před vypsaným termínem zkoušky; zápočet bude v tomto případě udělen až po vyhodnocení práce.
V případě delší dobu trvající lékařsky potvrzené absence ze zdravotních důvodů bude tato řešena individuálně po dohodě s tajemníkem ústavu (písemně).
Případná absence z jiných důvodů je teoreticky možná pouze po dohodě s tajemníkem ústavu (písemně) při současném dodržení výše uvedených podmínek.
Případná změna rozvrhu (např. přesun praktických cvičení či přednášky) je možná pouze výjimečně, a to po dohodě s tajemníkem ústavu (písemně) v dostatečném časovém předstihu a při souhlasu celé studijní skupiny.


Zápočet:
Zápočet bude udělován tajemníkem ústavu, a to za těchto podmínek:
- ukončení všech přednášek;
- absolvování praktických cvičení (viz výše), včetně případného úspěšného průběžného ověření znalostí během praktických cvičení.

Zápočet bude zapsán do SIS po úspěšném absolvování zkouškového testu a případně i následně do indexu po předchozí domluvě s tajemníkem ústavu – MUDr. Zátopková.

Zkouška:
Závěrečná zkouška bude probíhat formou ONLINE PÍSEMNÉHO ZÁVĚREČNÉHO ZKOUŠKOVÉHO TESTU CESTOU PLATFORMY MOODLE (mimo výuku):

Test je absolvován mimo výuku, mimo budovu ÚSL, v domácím prostředí, podmínkou je pouze připojení k internetu a přístup do SIS. 


Podmínkou přihlášení ke zkoušce – zápočtovému testu je splnění podmínek pro udělení zápočtu.


Termíny testů budou vypsány v systému SIS. Přihlašování na zkouškový test je možné pouze přes SIS. Případné odhlášení ze zkoušky je možné pouze přes SIS, a to nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, kdy bude termín uzavřen. Případná omluva těsně před začátkem zkoušky ze zdravotních důvodů (či jiných) nebude akceptována, pokud nebude doloženo lékařské potvrzení, či jiné objektivní potvrzení závažné příčiny případné neúčasti. Pokud student test neabsolvuje a neomluví se, bude mu v SIS zapsán propadlý termín. O případném vypsání termínů zkouškového testu mimo zkouškové období (tzv. předtermíny) bude rozhodnuto garantem předmětu, kdy tyto předtermíny budou časově vypsány až na období po ukončení všech přednášek a přihlásit se na ně bude možné pouze po absolvování praktické části výuky. Případné předtermíny budou vypsány tak, aby jakkoli nekolidovaly s další probíhající výukou.  

Závěrečný zkouškový test probíhá PÍSEMNĚ ONLINE CESTOU PLATFORMY MOODLE:

- celkem 40 otázek týkajících se ze základních soudnělékařských témat (viz obsah přednášek a praktických cvičení). Součástí testových otázek není právnická problematika a praktické příklady týkající se výpočtů alkoholu. Součástí otázek je i hodnocení (pojmenování, resp. výběr pojmenování) základních soudnělékařských nálezů na předložených fotografiích. Jedná se o single choice test s výběrem ze tří odpovědí. Časový limit je stanoven na 45 minut. Pro splnění testu je nutné minimálně zodpovědět 20 správných odpovědí.

Detailní hodnocení testu:

40–34 správných odpovědí - 1
33–27 správných odpovědí - 2
26–20 správných odpovědí - 3
19 a méně – neprospěl

Po úspěšném absolvování testu bude zápočet i výsledek zkouškového testu zapsán do SIS a případně následně také do indexu v předem stanovených termínech, resp. po předchozí domluvě s MUDr. Zátopkovou.

Veškeré případné dotazy či připomínky týkající se výuky je možné konzultovat s MUDr. Lenkou Zátopkovou, Ph.D. (tajemník ÚSL) nebo p. Vladanou Kadeřávkovou (sekretariát katedry), a to pouze písemnou formou.

Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem

 

 


www.uslhk.cz » Pro studenty » Výuka a zkouška