Věda a výzkum


Věda a výzkum představují vedle klinické diagnostické praxe, znalecké a pedagogické činnosti jeden ze čtyř základních pilířů pracovních aktivit našeho pracoviště. Lékaři ústavu každoročně publikují desítky sdělení včetně publikací v prestižních impaktovaných časopisech, participují na celé řadě domácích i zahraničních vědeckých projektů či záměrů a podílejí se na přípravě odborných knižních publikací. 

Vědecká a výzkumná činnost pracoviště se soustředí především do těchto klíčových oblastí:
1. Násilná smrt v důsledku působení teplotních extrémů.
2. Soudnělékařská balistika.
3. Fenomenologie sebevražedného jednání.
4. Soudnělékařská diagnostika strangulací a utonutí.
5. Náhlá smrt z kardiovaskulárních příčin.
6. Soudnělékařské aspekty syndromu náhlého úmrtí v kojeneckém věku.
7. Využití pokročilých fotografických, optických a zobrazovacích metod v soudním lékařství.
8. Forenzní antropologie a osteologie.
9. Specifika jazykové komunikace v soudním lékařství.
 
Naše pracoviště spolupracuje zejména s kmenovými akademicko-vědeckými a klinickými pracovišti Lékařské fakulty v Hradci Králové, resp. Fakultní nemocnice Hradec Králové a Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje. Extramurální vědecko-výzkumnou spolupráci ústav rozvíjí s většinou univerzitních soudnělékařských pracovišť v České republice, Přírodovědeckou fakultou MU v Brně, Kriminalistickým ústavem v Praze a s dalšími partnery. K nejvýznamnějším domácím partnerům našeho pracoviště patří:

 

1. Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně (MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.).
2. Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc (MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.).
3. Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (MUDr. Petr Tomášek).
4. Ústav soudního lékařství LF UO a FN Ostrava (MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Petr Handlos, Ph.D.).
5. Ústav soudního lékařství LF UK a FN Plzeň (MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák).
6. Antropologický ústav PřF MU Brno (doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.).
7. Kriminalistický ústav v Praze (plk. Ing. Bohumil Planka, CSc., plk. Ing. Martin Valenta).
8. Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU v Plzni (Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA).
9. Ústav zdravotních věd FHS UTB ve Zlíně (PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.).
  
V rámci mezinárodní spolupráce naše pracoviště navázalo kontakty s celou řadou partnerských zejména soudnělékařských pracovišť v Německu, Švýcarsku, Itálii, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rusku, Indii a v dalších zemích. Předmětem mezinárodní kooperace je nejen sdílení expertních a diagnostických zkušeností, ale i příprava společných projektů a odborných publikací. K nejvýznamnějším zahraničním partnerům našeho pracoviště patří:
 
1. Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UN Martin (MUDr. Martin Janík, Ph.D., doc. MUDr. Ľubomír Straka, Ph.D.).
2. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dr. hab. n. med. Grzegorz Teresiński).
3. Institut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Würzburg (Prof. Dr. med. Michael Bohnert).
4. Institut für Rechtsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover (Prof. Dr. med. Michael Klintschar).
5. Universitätsklinikum Heidelberg Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin (Prof. Dr. med. Kathrin Yen).
6. Institut für Rechtsmedizin Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin (Prof. Dr. med. Michael Tsokos).
7. Ludwig-Boltzmann-Institute für Menschenrechte, Wien (Mag.a Agnes Taibl).
8. Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica, Università degli Studi di Brescia (Prof. Dr. Andrea Verzeletti).
9. Le Centre universitaire romand de médecine légale, Genève, Suisse (PD Dr. Cristian Palmiere).
 

 

www.uslhk.cz » Věda a výzkum