Pro veřejnost


Pitvy na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové probíhají dle platné legislativy a dalších souvisejících předpisů. Zdravotní pitvy jsou prováděny na základě požadavku (nařízení) lékaře provádějícího prohlídku těla zemřelého na místě nálezu, provedení soudní pitvy nařizují orgány činné v trestním řízení (Policie ČR), v obou případech dle indikací vyplývajících z úkolu prohlížejícího lékaře, resp. platné legislativy. Pozůstalý není kompetentní rozhodnout o provedení či neprovedení pitvy.


Po převezení těla zemřelého na ÚSL je nejpozději následující pracovní den provedena pitva. Tělo je po pitvě řádně upraveno, patřičně uloženo a připraveno k předání pohřební službě, zpravidla již v den pitvy nebo v den následující (po dobu 2 dnů po pitvě je uložení těla na ÚSL zdarma, každý další den je již zpoplatněn dle platného sazebníku FN HK). Pokud byla provedena soudní pitva, lze tělo vydat pohřební službě - ta však nesmí provést pohřeb, dokud nemá k dispozici souhlas státního zástupce s pohřbením. Další manipulace s tělem je v kompetenci pohřební služby. Řádně vyplněné Listy o prohlídce zemřelého jsou zasílány na matriku dle místa úmrtí.

Pozůstalí mají nárok na svobodnou volbu pohřební služby. Po zkontaktování vybrané pohřební služby pak další komunikace ohledně vydání těla k pohřbení probíhá mezi touto pohřební službou a ÚSL. Pro objednání pohřbu je třeba pohřebnímu ústavu předložit občanský průkaz (pas, rodný list) zemřelého a občanský průkaz toho, kdo pohřeb objednává. Vybraná pohřební služba zajišťuje většinu formálních náležitostí a dalších úkonů, které souvisejí s pohřbem. Při sjednávání náležitostí pohřbu lze pracovníkům pohřební služby předat oděv pro zemřelého do rakve. Oděv, ve kterém bylo tělo k pitvě přivezeno, lze vydat pozůstalým v případě, že tento není významně znečištěn, poškozen či jinak znehodnocen (o případné likvidaci oděvních svršků rozhoduje pitvající lékař). Cennosti dodané případně s tělem, převyšuje-li jejich hodnota 1.000 Kč (včetně např. kreditních karet, klíčů, mobilního telefonu apod.), jsou předány do centrálního depozitáře Fakutní nemocnice pro účely pozůstalostního řízení.

Informace o výsledku pitvy lze pozůstalým poskytnout při jejich osobní návštěvě na Ústavu soudního lékařství ve FN, a to po řádné identifikaci pozůstalého (občanský průkaz, pas, rodný list - postačí jeden z dokumentů) a potvrzení přímého příbuzenského vztahu ze zemřelým (informace lze poskytnout pozůstalým v přímé příbuzenské linii - manželé, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci, případně osoby žijící v registrovaném svazku či společné domácnosti, pokud tento vztah doloží úřední listinou). Informace lze rovněž poskytnout lékaři, který zemřelého za života registroval, či lékaři poskytujícímu před smrtí zdravotní péči (vždy pouze na podkladě písemné žádosti). V případě, že byla provedena soudní pitva, nelze pozůstalým informace o výsledcích pitvy poskytnout a je třeba je odkázat na orgány činné v trestním řízení (PČR), které provedení pitvy nařídily. Telefonicky nelze nikomu poskytnout jakékoliv informace.

Pozůstalým nebude ze strany ÚSL vystaveno žádné potvrzení o úmrtí ani Úmrtí list. Úmrtní list vystavuje matrika dle místa úmrtí a tento odesílá do 2-3 týdnů od úmrtí na adresu pozůstalých. Pozůstalí (viz výše) mají v případě potřeby nárok na zhotovení kopie zdravotnické dokumentace (tento úkon je zpoplatněn dle sazebníku FN HK).


 

www.uslhk.cz » Pro veřejnost