Pro pohřební služby

Vydání těla zemřelé/ho bude možné pouze po předložení kompletně vyplněného formuláře „Souhlas s převozem těla zemřelé/ho“. Tento formulář je volně ke stažení na webových stránkách Fakultní nemocnice Hradec Králové (www.fnhk.cz) v sekci Pracoviště, Přehled klinik, ústavů a oddělení – Ústav soudního lékařství, a ZDE. Vyplněný formulář, který pracovník pohřební služby před převzetím těla předá zaměstnancům pracoviště, a který je zároveň dokladem toho, že pohřební služba přebírá plnou odpovědnost za následnou manipulaci s tělem zemřelé/ho, bude archivován na našem pracovišti pro případ dodatečné kontroly.
 
Toto opatření vchází v platnost dne 1. 12. 2019.
 
Připomínáme stávající platná opatření:
 
Příjem a výdej těl zemřelých je prováděn pouze v pracovních dnech, v časových intervalech 7:00-9:00 hod. a 13:00-15:00 hod. Mimo tyto časové intervaly nebude tělo zemřelé/ho přijato, ani vydáno.
 
Těla zemřelých nebudou přijata bez řádné průvodní dokumentace. K příjmu těla zemřelé/ho je nezbytné dodat originální Listy o prohlídce zemřelého, a to nejméně:
 
Část A, list 1 – prohlídka: ÚZIS ČR, kopie do dokumentace PZS;
Část B1: Matriční úřad.
 
Tato dokumentace bude vyžadována před příjmem (složením) těla na našem pracovišti. Její pozdější dodání není v žádném případě možné.
 
Po dobu 2 dnů od data provedení pitvy je uložení těla zemřelé/ho na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN HK bezplatné (dle § 4 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v plat-ném znění). Každý další započatý den bude účtován podle platného Cenového výměru FN HK, a to bez výjimky.
 
Upozorňujeme na nutnost řádného odepisování odvozu těla zemřelé/ho do Knihy příjmu a výdeje těl zemřelých, v rozsahu: datum a čas odvozu, název a fakturační adresa pohřební služby (např. formou razítka), jméno a podpis přebírající osoby, RZ vozidla odvážejícího tělo zemřelé/ho.
 
Ve věci výše uvedených opatření nebudou ve vztahu k pohřebním službám tolerovány jakékoliv nestandardní postupy. Uvedená opatření jsou ze strany Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové právně vymahatelná.
 
 
V Hradci Králové 1. 11. 2019

www.uslhk.cz » Pro pohřební služby