Pracoviště


Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové zajišťuje kompletní soudnělékařský servis pro region Královéhradeckého kraje. Provádí zdravotní pitvy osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení, pitvy osob ve věci podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb, osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, pokud jejich hospitalizace byla indikována z důvodu vnějšího násilí (např. úmrtí po dopravních nehodách či jiných úrazech, intoxikacích, sebevraždách, v souvislosti s napadením druhou osobou), osob zemřelých ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), dále zajišťuje konzultační a konsiliární činnost pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje. Formou klinicko-soudnělékařských seminářů poskytuje lékařský personál informace ošetřujícím lékařům (zejména z oborů chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, ARO, porodnictví, pediatrie, lékařům zdravotnické záchranné služby aj.).


Lékařský personál ÚSL dále zajišťuje odbornou a znaleckou činnost pro Policii ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství). Na ústavu jsou prováděny soudní pitvy dle §§ 115 a 105 trestního řádu, nařízené orgány činnými v trestním řízení, pokud smrt poškozené osoby byla nebo mohla být způsobena trestným činem (vraždy, dopravní úrazy, újmy na zdraví s následkem smrti, nejasné okolnosti úmrtí atp.). Formou znaleckých posudků poskytuje orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně-právní kvalifikaci újmy na zdraví u osob, které utrpěly poranění v souvislosti s trestným činem (ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví).  Ústav zabezpečuje nepřetržitou konzultační činnost a dosah lékařů k výjezdům Policie ČR na místo činu či nálezu mrtvého těla, včetně prohlídek živých pacientů ve zdravotnických zařízeních.

Ústav zajišťuje odběry biologického materiálu při pitvě a jejich vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných toxických, omamných nebo psychotropních látek - laboratorní servis je v rámci konceptu "Společného pracoviště" zajištěn odborným personálem Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN HK, na nejvyšší možné odborné úrovni. Ústav zároveň zajišťuje identifikační úkony, vyšetření krevních skupin, biologických stop atd.


Ústav provádí pregraduální výuku soudního lékařství pro studenty 5. ročníku studijních oborů všeobecné lékařství a stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (včetně výuky zahraničních studentů), a rovněž organizuje postgraduální studium v oboru soudní lékařství.

 

www.uslhk.cz » Pracoviště