Výuka a zkouška


VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 2018/2019

Praktická cvičení:
Posluchač má povolenu jednu absenci na praktických cvičeních, která jsou povinná. Přítomnost studenta bude v průběhu každého z praktických cvičení ověřena ústně přednášejícím. V případě většího počtu absencí je student povinen vypracovat odbornou přehledovou práci na zadané soudnělékařské téma, a to v rozsahu 5–12 stran (písmo Times New Roman, vel. 12, řádkování 2). Práce by měla splňovat základní pravidla odborné přehledové práce včetně případných citací.  Práce musí být odevzdána tajemníkovi ústavu minimálně 10 dní před vypsaným termínem zkoušky; zápočet bude v tomto případě udělen až po vyhodnocení práce. V případě delší dobu trvající lékařsky potvrzené absence ze zdravotních důvodů bude tato řešena individuálně po dohodě s tajemníkem ústavu. Případná absence z jiných důvodů je teoreticky možná pouze po dohodě s tajemníkem ústavu při současném dodržení výše uvedených podmínek.
Případná změna rozvrhu
(např. přesun praktických cvičení či přednášky) je možná pouze výjimečně, a to po dohodě s tajemníkem ústavu v dostatečném časovém předstihu a při souhlasu celé studijní skupiny.

Zápočet:
Zápočet bude udělován tajemníkem ústavu v předem stanoveném termínu (vypsaném v SIS), a to za těchto podmínek:

  • ukončení všech přednášek;

  •     absolvování praktických cvičení (viz výše), včetně případného úspěšného průběžného ověření znalostí během praktických cvičení.


Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je
udělený zápočet. Termíny zkoušek budou vypsány v systému SIS po ukončení všech přednášek. Na vypsaný termín se může přihlásit kterýkoliv student s uděleným zápočtem bez ohledu na studijní skupinu, ve které je zapsán.

Závěrečná zkouška bude probíhat ústně a bude složená ze tří částí:

  • zodpovězení dvou studentem vylosovaných otázek týkajících se ověření teoretických znalostí;

  • jeden studentem vylosovaný výpočet teoretické hladiny alkoholu;

  • hodnocení základních soudnělékařských nálezů na předložených fotografiích prezentovaných během výuky i ve webovém Atlasu (www.uslhk.cz).

 

 


Veškeré případné dotazy či připomínky je možné konzultovat s MUDr. Lenkou Zátopkovou (tajemníkem ÚSL) nebo p. Vladanou Kadeřávkovou (sekretariát katedry), a to pouze písemnou formou.

 

Otázky ke zkoušce

 

Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem


 

 


www.uslhk.cz » Pro studenty » Výuka a zkouška