Výuka a zkouška


VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 2021/2022

V současné době plánujeme zahájit výuku v letním semestru 2021/2022 PRESENČNĚ, a to jednak ve výukové místnosti budovy Ústavu soudního lékařství v areálu Fakultní nemocnice (budova 5/1) – praktická cvičení, ale také ve výukovém centru LF UK v areálu FN HK – přednášky – dle platného rozvrhu. Výuky se budou moci zúčastnit pouze ti studenti, kteří formou ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PROKÁŽOU SVOU BEZINFEKČNOST (provedené očkování – negativní test dle obecně platných podmínek – prodělání nemoci). Vzor čestného prohlášení si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Po celou dobu výuky bude povinné nosit respirátor dle příslušných platných norem. Při zahájení každé vyučovací lekce (včetně přednášek) bude potřeba se zapsat do prezenční listiny z důvodu případného trasování.

O případných změnách formy výuky, resp. formy zkoušení v závislosti na aktuální epidemiologické situaci budete včas cestou hromadných emailů zasílaných prostřednictvím SIS informováni.

 


Praktická cvičení:
Posluchač má povolenu jednu absenci na praktických cvičeních, která jsou povinná. Na začátku každého praktického cvičení je prezence ověřována příslušným vyučujícím, její zpětné potvrzování není možné. Případné neodůvodněné pozdní příchody na praktická cvičení nebudou akceptovány.
V případě většího počtu absencí je student povinen vypracovat odbornou přehledovou práci na zadané soudnělékařské téma, a to v rozsahu 5–12 stran (písmo Times New Roman, vel. 12, řádkování 2). Práce by měla splňovat základní pravidla odborné přehledové práce včetně případných citací a autenticita práce bude softwarově prověřena z důvodu možného plagiátorství. Práce musí být odevzdána tajemníkovi ústavu minimálně 10 dní před vypsaným termínem zkoušky; zápočet bude v tomto případě udělen až po vyhodnocení práce.
V případě delší dobu trvající lékařsky potvrzené absence ze zdravotních důvodů bude tato řešena individuálně po dohodě s tajemníkem ústavu.
V případě nařízené karantény či izolace je nutné doložit tuto skutečnost tajemníkovi ústavu lékařským potvrzením, resp. potvrzením Krajské hygienické stanice (sms, email) – v těchto případech pak bude absence uznána bez ohledu na výše požadovaná opatření, avšak s podmínkou samostudia probrané látky.
Případná absence z jiných důvodů je tato teoreticky možná pouze po dohodě s tajemníkem ústavu při současném dodržení výše uvedených podmínek.
Případná změna rozvrhu (např. přesun praktických cvičení či přednášky) je možná pouze výjimečně, a to po dohodě s tajemníkem ústavu v dostatečném časovém předstihu a při souhlasu celé studijní skupiny.

 


Zápočet:
Zápočet bude udělován tajemníkem ústavu v předem stanoveném termínu (vypsaném v SIS), a to za těchto podmínek:

-  ukončení všech přednášek;

- absolvování praktických cvičení (viz výše), včetně případného úspěšného průběžného ověření znalostí během praktických cvičení.

Zkouška:

Závěrečná zkouška bude probíhat formou
ONLINE PÍSEMNÉHO ZÁVĚREČNÉHO ZKOUŠKOVÉHO TESTU CESTOU PLATFORMY MOODLE:


Podmínkou přihlášení ke zkoušce – zápočtovému testu je
splnění podmínek pro udělení zápočtu.

Termíny testů budou vypsány v systému SIS. Přihlašování na zkouškový test je možné pouze přes SIS. Případné odhlášení ze zkoušky je možné pouze přes SIS, a to nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, kdy bude termín uzavřen. Případná omluva těsně před začátkem zkoušky ze zdravotních důvodů (či jiných) nebude akceptována, pokud nebude doloženo lékařské potvrzení, či jiné objektivní potvrzení závažné příčiny případné neúčasti. Pokud student test neabsolvuje a neomluví se, bude mu v SIS zapsán propadlý termín. O případném vypsání termínů zkouškového testu mimo zkouškové období (tzv. předtermíny) bude rozhodnuto garantem předmětu, kdy tyto předtermíny budou časově vypsány až na období po ukončení všech přednášek a přihlásit se na ně bude možné pouze po absolvování praktické části výuky. Případné předtermíny budou vypsány tak, aby jakkoli nekolidovaly s další probíhající výukou. 

Závěrečný zkouškový test probíhá PÍSEMNĚ ONLINE CESTOU PLATFORMY MOODLE:

-  celkem 40 otázek týkajících se ze základních soudnělékařských témat (viz obsah přednášek a praktických cvičení). Součástí testových otázek není právnická problematika a praktické příklady týkající se výpočtů alkoholu. Součástí otázek je i hodnocení (pojmenování, resp. výběr pojmenování) základních soudnělékařských nálezů na předložených fotografiích. Jedná se o single choice test s výběrem ze tří odpovědí. Časový limit je stanoven na 45 minut. Pro splnění testu je nutné minimálně zodpovědět 20 správných odpovědí.

Detailní hodnocení testu:

40–34 správných odpovědí - 1

33–27 správných odpovědí - 2

26–20 správných odpovědí - 3

19 a méně – neprospěl

Po úspěšném absolvování testu bude zápočet i výsledek zkouškového testu zapsán do SIS a případně následně také do indexu v předem stanovených termínech, resp. po předchozí domluvě s MUDr. Lenkou Zátopkovou, Ph.D., tajemníkem ústavu.

Veškeré případné dotazy či připomínky je možné konzultovat s MUDr. Lenkou Zátopkovou, Ph.D. (tajemníkem ÚSL) nebo p. Vladanou Kadeřávkovou (sekretariát katedry), a to pouze písemnou formou.


Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem
Č
estné prohlášení o bezinfekčnosti


 

 


www.uslhk.cz » Pro studenty » Výuka a zkouška