Výuka a zkouška


VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 2020/2021

Výuky se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří mají předmět zapsaný v SIS LF UK v Hradci Králové.

O případných změnách formy výuky, resp. formy zkoušení v závislosti na aktuální epidemiologické situaci budete včas cestou hromadných emailů zasílaných prostřednictvím SIS informováni.


Praktická cvičení:
Posluchač má povolenu jednu absenci na praktických cvičeních, která jsou povinná. Na začátku každého praktického cvičení je prezence ověřována příslušným vyučujícím, její zpětné potvrzování není možné. Případné neodůvodněné pozdní příchody na praktická cvičení nebudou akceptovány.
V případě většího počtu absencí je student povinen vypracovat odbornou přehledovou práci na zadané soudnělékařské téma, a to v rozsahu 5–12 stran (písmo Times New Roman, vel. 12, řádkování 2). Práce by měla splňovat základní pravidla odborné přehledové práce včetně případných citací.  Práce musí být odevzdána tajemníkovi ústavu minimálně 10 dní před vypsaným termínem zkoušky; zápočet bude v tomto případě udělen až po vyhodnocení práce.
V případě delší dobu trvající lékařsky potvrzené absence ze zdravotních důvodů bude tato řešena individuálně po dohodě s tajemníkem ústavu.
Případná absence z jiných důvodů je tato teoreticky možná pouze po dohodě s tajemníkem ústavu při současném dodržení výše uvedených podmínek.
Případná změna rozvrhu (např. přesun praktických cvičení či přednášky) je možná pouze výjimečně, a to po dohodě s tajemníkem ústavu v dostatečném časovém předstihu a při souhlasu celé studijní skupiny.

 


Zápočet:
Zápočet bude udělován tajemníkem ústavu v předem stanoveném termínu (vypsaném v SIS), a to za těchto podmínek:

-  ukončení všech přednášek;

- absolvování praktických cvičení (viz výše), včetně případného úspěšného průběžného ověření znalostí během praktických cvičení.


Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je udělený zápočet. Termíny zkoušek budou vypsány v systému SIS.

O případném vypsání termínů zkoušek mimo zkouškové období (tzv. předtermíny) bude rozhodnuto garantem předmětu, kdy tyto předtermíny budou časově vypsány až na období po ukončení všech přednášek a přihlásit se na ně bude možné pouze po absolvování praktické části výuky. Případné předtermíny budou vypsány tak, aby jakkoli nekolidovaly s další probíhající výukou.

Přihlašování na zkoušku je možné pouze přes SIS. Případné odhlášení ze zkoušky je možné pouze přes SIS, a to nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, kdy bude termín uzavřen. Případná omluva těsně před začátkem zkoušky ze zdravotních důvodů (či jiných) nebude akceptována, pokud nebude doloženo lékařské potvrzení, či jiné objektivní potvrzení závažné příčiny případné neúčasti. Pokud se student na zkoušku nedostaví a neomluví se, bude mu v SIS zapsán propadlý termín.


Závěrečná zkouška bude probíhat ústně a bude složená ze tří částí:

- zodpovězení dvou studentem vylosovaných otázek týkajících se ověření teoretických znalostí;

- jeden studentem vylosovaný výpočet teoretické hladiny alkoholu;

- hodnocení základních soudnělékařských nálezů na předložených fotografiích prezentovaných během výuky i ve webovém Atlasu soudního lékařství (www.uslhk.cz).

Zkouškový test (v případě online výuky):

Cestou platformy MOODLE. Celkem 40 otázek týkajících se ze základních soudnělékařských témat (viz zkouškové otázky) vyjma právnické problematiky a praktických příkladů týkajících se výpočtů alkoholu, s výběrem ze tří odpovědí, kdy pouze jedna je správná, v případě 10 otázek se jedná o hodnocení (pojmenování) základních soudnělékařských nálezů na předložených fotografiích. Časový limit je stanoven na 45 minut.


Pro splnění testu je nutné minimálně zodpovědět 20 správných odpovědí.

Detailní hodnocení je uvedeno zde:
40–34 správných odpovědí - 1
33–27 správných odpovědí - 2
26–20 správných odpovědí - 3
19 a méně – neprospěl

Termíny testů budou vypsány dle platného rozvrhu (případně dle předchozí domluvy).

Po úspěšném složení testu budou výsledky (získaná známka) včetně udělení zápočtu zapsány do SIS a poté, dle domluvy, do Indexů.

V současné době – vzhledem ke stávající epidemiologické situaci bude VÝUKA ZAHÁJENA DISTANČNĚ – ONLINE – CESTOU MS TEAMS DLE PLATNÉHO ROZVRHU. V případě distanční výuky bude ÚSTNÍ ZKOUŠKA NAHRAZENA VYKONÁNÍM ZKOUŠKOVÉHO TESTU CESTOU PLATFORMY MOODLE v termínech stanových dle rozvrhu. Udělení (zapsání) zápočtu i zkoušky do indexu bude poté probíhat současně v předem stanovených termínech.

 

 


Veškeré případné dotazy či připomínky je možné konzultovat s MUDr. Lenkou Zátopkovou, Ph.D. (tajemníkem ÚSL) nebo p. Vladanou Kadeřávkovou (sekretariát katedry), a to pouze písemnou formou.

 


Otázky ke zkoušce
Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem


 

 


www.uslhk.cz » Pro studenty » Výuka a zkouška